FTI (FUEL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL)

ผลิตภัณฑ์ระบบกรองนํ้ามันดีเซลอัตโนมัติ (ไบโอดีเซล)
ยี่ห้อ FTI สำหรับ GENERATOR และ FIRE PUMP
 
คงจะไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่า ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้ว น้ำมันดีเซลอัตโนมัติ  (ไบโอดีเซล) ที่สำรองเก็บไว้ จะสามารถนำมาใช้  ได้หรือไม่  ผลิตภัณฑ์ระบบกรองน้ำมันดีเซลอัตโนมัติ (ไบโอดีเซล)  สำหรับ GENERATOR และ FIRE PUMP เป็นระบบที่ปลอดภัยในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 
น้ำมันดีเซล (ไบโอดีเซล) ที่เก็บสำรองเพื่อไว้จ่ายให้กับ GENERATOR และ FIRE PUMP จะต้องบริสุทธิ์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการสำรวจแล้วว่าน้ำมันดีเซลที่เก็บสำรองไว้เน่าเสียหากเก็บสำรองไว้นานเกิน 28 วัน ซึ่งการเน่าของน้ำมันดีเซล (ไบโอดีเซล) เกิดจากสาเหตุใหญ่ ๆ ดังนี้:
  • เกิดจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล (ไบโอดีเซล)
  • เกิดจากความชื้นในอากาศ และทำให้มีน้ำผสมในน้ำมันที่อยู่ในถัง
  • เกิดจากการกัดกร่อนของถังเก็บน้ำมันทำให้มีตะกอนเกิดขึ้น
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมันดีเซล (ไบโอดีเซล) มาใช้ในเหตุฉุกเฉินได้ เช่น กรณีเกิดไฟฟ้าดับ หรือเกิดไฟไหม้ ระบบปั๊มดับเพลิงทำงานไม่ได้ หากไม่มีระบบกรองน้ำมันดีเซลอัตโนมัติมากรองน้ำมันที่เก็บไว้ ก็จะเกิดการเน่าเสียของน้ำมัน และจะต้องเทน้ำมันดีเซล (ไบโอดีเซล) ทิ้งแล้วนำน้ำมันดีเซล (ไบโอดีเซล) ใหม่มาเก็บไว้แทน ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาโดยเปล่าประโยชน์
 
ระบบกรองน้ำมันดีเชลอัตโนมัติ (ไบโอดีเซล) สำหรับ GENERATOR และ FIRE PUMP เป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้โรงพยาบาล, ธนาคาร, ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือศูนย์ประมวลผลข้อมูล และอื่น ๆ
 
ระบบกรองน้ำมันดีเชลอัตโนมัติ (ไบโอดีเซล) สำหรับ GENERATOR และ FIRE PUMP ที่สำคัญ มีให้เลือกหลายรุ่นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีดังนี้
  • รุ่น FTI-1.5 ใช้สำหรับถังเก็บน้ำมันขนาด 800 แกลลอน หรือ 3,028 ลิตร
  • รุ่น FTI-2.8 ใช้สำหรับถังเก็บน้ำมั้นขนาด 5,000 แกลลอน หรือ 18,925 ลิตร
  • รุ่น FTI-5A ใช้สำหรับถังเก็บน้ำมั้นขนาด 15,000 แกลลอน หรือ 56,775 ลิตร
 
ระบบกรองน้ำมันดีเชลอัตโนมัติ (ไบโอดีเซล) สำหรับ GENERATOR และ FIRE PUMP ยี่ห้อ FTI ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับมาตรฐานสินค้า FM และทางสภาอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการบำรุงรักษา น้ำมันดีเซล (ไบโอดีเซล) ไว้แล้ว
 
ทั้งนี้ ได้มีประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดแนบท้าย รายการที่ 15 กำหนดว่า “ไบโอดีเซล” ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (Methyl Ester of Fatty Acids,) ต้องผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วด้วยอัตราไม่ต่ำกว่า 4.5%vol. และไม่สูงกว่า 5% vol. โดยปริมาตร ตามวิธีทดสอบ EN 14078”
 

FTI (FUEL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL)

Powered by MakeWebEasy.com